VETLLADORS/ES ACOMIADATS

CCOO està preparant la via jurídica col·lectiva per al personal vetllador al qual se li hagin reduit les hores de treball, però a totes aquelles persones a les quals no li hagin assignat cap hora de treball, no quedarà inclòs en aquesta demanda, ja que es tracta d'acomiadaments.
En aquest cas, s'hauran de posar demandes individuals per acomiadament en el termini màxim de 20 dias hàbils a partir de la comunicació per escrit de l'empresa. En el cas que l'empresa no lliuri aquesta comunicació, s'entendrà que aquest termini comença el dia d'inici del curs escolar, és a dir, el 12 de setembre.

En el cas de voler presentar aquesta demanda a través del Gabinet Jurídic de CCOO, haureu de lliurar la següent documentació:
- NOM COMPLET.
- DADES DE CONTACTE: TELÈFONS I EMAIL.
- FOTOCÒPIA DNI.
- DOMICILI.
- FOTOCÒPIA DE LA DARRERA NÒMINA.
- DATA EN LA QUÈ VAS COMENÇAR A TREBALLAR COM A VETLLADOR/A.
- EMPRESA QUE T'HA ACOMIADAT.
- NOM DEL CENTRE DE TREBALL I DOMICILI.

Aquesta documentació l'heu de fer arribar abans del 2 d'octubre, en un sobre tancat a: Federació d'Educació de CCOO, Via Laietana, 16, 4a planta, 08003, Barcelona, a l'atenció de Manel Pulido.

Podeu veure els preus del nostre Gabinet a: http://www.ccoo.cat/gtj/honoraris/cat/juridic_individual_2013.pdf

Per a les persones no afiliades, o afiliades de menys de 6 mesos d'antiguitat, el preu serà d'un 12% del què s'obtingui, amb un mínim de 211'86€. Aquest preu va disminuint amb l'antiguitat de cada persona afiliada.