L’escola inclusiva i el personal vetllador


L’escola inclusiva i el personal vetlladorMarta Domínguez Marsillo 
L’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure l’equitat i atendre la diversitat de totes les persones en tots els àmbits de la vida. L’Administració ha de garantir que els centres educatius disposin dels recursos necessaris: curriculars,tecnològics,metodològics,organitzatius i de personal,per atendre adequadament tot l’alumnat.

L’alumnat amb dificultats motrius o dèficits d’atenció escolaritzats als centres ordinaris necessiten un suport per facilitar la seva integració al grup-classe, tant a l’aula com a les sortides i a d’altres espais educatius, perquè un veritable sistema educatiu inclusiu no només integra  físicament els alumnes amb dificultats, sinó que els educa, d’acord amb les seves necessitats i particularitats. Parlem d’uns  11.000 infants, a tota Catalunya.

Qui fa actualment aquesta feina d’acompanyament educatiu als centres? Som el personal vetllador, que atenem, cuidem i “vetllem” per l’alumne.

Quines tasques desenvolupem les vetlladores en els centres educatius? 

Donem suport a l’equip de mestres a l’aula i col·laborem en les tasques que determina la       direcció del centre. Dins de l’aula ajudem  a l’alumne en tot el que ens demana i necessita.

Col·laborem  amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida dels alumnes, ajudant  en els desplaçaments de l’alumne  dins l’aula i pels espais del centre: menjador escolar, patis a les hores d’esbarjo... Així com ajudem en els desplaçaments a l’exterior: sortides escolars i activitats complementàries.

Donem suport a la higiene personal, tenint cura, si és el cas, de les pròtesis que porta l’alumne.

Especialment, potenciem la relació afectiva amb els seus companys/e, enfortint les relacions socials en general.

La nostra feina és la pròpia d’Auxiliar d’Educació Especial, però el Departament d’Ensenyament va externalitzar el servei fa anys i ara la realitzem els monitors de suport, amb les diferències salarials que el canvi suposa. Una empresa ens contracta, però és el Departament qui decideix la quantitat d’hores que determinats alumnes han de ser atesos amb suport vetllador.

Són hores d’atenció directa a cada alumne concret, entre 5 i 25 h a la setmana. En cap cas es preveuen hores d’atenció indirecta que permetrien la coordinació de la vetlladora amb el tutor o tutora del  grup, orientadors o equip docent. Aquestes adjudicacions d’hores, sovint insuficients , i la manca d’hores de coordinació fan que la integració de l’alumne pateixi limitacions.

S’ha de pressionar per aconseguir millores pressupostàries que facin  que la inclusió pugui ser de veritat. Any rere any es van retallant hores per atendre aquests infants amb Necessitats Educatives Especials. Des del Departament es nega la retallada i s’amaga dient que hi ha  manteniment d’hores i el que es fa es una redistribució per atendre la totalitat de necessitats. Això significa que si augmenten les necessitats, per la escolarització de nous alumnes amb dificultats,  es retallen hores d’atenció a alguns alumnes  per “redistribuir” aquestes hores a d’altres, ja que el Departament d’Ensenyament té limitat el  nombre d’hores per  assignar.

Laboralment, les persones vetlladores  estem  contractats per una empresa/entitat externa a la qual se li ha  concedit l’adjudicació del servei mitjançant un procediment obert , convocat periòdicament pel Departament d’Ensenyament.  La nostra situació laboral és força precària, amb jornades que van des de les 5 a les 25 hores setmanals, repartides en un o més d’un centre, amb els desplaçaments corresponents, que no es cobren. Tenim un contracte fixe discontinu, que vol dir que finalitza el mes de juny, cobrem l’atur i esperem al setembre a tornar a ser contractades, sense tenir-ne la seguretat i desconeixent el tipus de jornada  que tindrem. Per arribar a final de mes, sovint hem de compaginar la tasca de vetlladora amb d’altres feines.

El personal vetllador som una figura clau que estem fent que el model d’escola inclusiva funcioni, atenent la vida escolar diària de l’alumne amb necessitats especials, que sense el nostre suport hauria de continuar la seva formació en escoles especials.

Aquest novembre hem realitzat  eleccions sindicals a la província de Girona. CCOO ha tornat a obtenir la majoria del comitè de 9 delegades. Continuarem treballant i lluitant per aconseguir millores laborals: increment de la jornada que ens permeti guanyar un salari digne;  hores indirectes per realitzar millor la nostra feina (hores per reunions amb especialistes,tutors/ores, creació de material...); defensa del pacte per la formació  i de la salut laboral.

Lluitarem per fer realitat aquesta escola inclusiva, per aquests infants i joves que necessiten del nostre suport per fer realitat la inclusió social en centres públics, per ser un més dins de l’aula i fora ,per fer tot el que fan els seus companys...perquè tenen aquest dret i nosaltres el fem possible.

Reivindiquem al Departament D’Ensenyament una dotació d’hores que permeti atendre realment les necessitats educatives de tots els infants,sense que cap quedi exclòs o amb assignació insuficient, amb l’argument inadmissible de què no hi ha prous diners per donar més hores!!!

Volem una escola inclusiva real!

Marta Domínguez Marsillo

Vetlladora i delegada sindical de CCOO