La Federació d'educació de CCOO de Catalunya davant la nova Llei de protecció de menors

El passat 28 de juliol, el Govern de l’Estat va aprovar la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, aquesta llei obliga a certificar el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 

L’obligació afecta tant a les persones que accedeixen per primer cop a aquestes professions, sigui quina sigui la modalitat de contractació.

Ara com ara, encara no s'ha creat el Registre Central de Delinqüents Sexuals i que l'Administració té fins el mes de febrer com a termini per crear-lo. Fins a la seva entrada en funcionament, únicament es poden expedir certificats amb les dades que consten en la actual Base de Dades del Registre Central d’antecedents penals.

Entenem que fins que no es creï aquest registre, cap treballador o treballadora pot ser obligat a certificar altres possibles delictes diferents a aquells que la legalitat vigent li obliga a certificar.

Fes clic a la imatge per continuar llegir el posicionament de la nostra Federació